fbpx

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Norweskiego.

Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Ogłoszenie konkursu

10 stycznia 2022

Start składania wniosków

1 lutego 2022

Koniec przyjmowania wniosków

31 marca 2022

Maksymalne dofinansowanie: 2.000.000 euro
Wkład własny: co najmniej 20% wydatków kwalifikowalnych projektu
Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 9.350.000 euro
Minimalny poziom dofinansowania: 200.000 euro

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

Przeznaczenie dofinansowania:
Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Wydatki objęte wsparciem:

 • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
  • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

W projekcie bardzo ważna jest innowacja!

Ocenie podlega, czy i w jakim stopniu produkt(y) (towar lub usługa), proces(y) lub rozwiązanie(a) będące przedmiotem wdrożenia w projekcie są innowacyjne, biorąc pod uwagę poziom przedsiębiorcy, poziom branży, poziom krajowy lub międzynarodowy, a także znaczenie innowacji dla potrzeb odbiorcy produktu (towaru lub usługi), procesu lub rozwiązania (wnioskodawcy lub rynku).

Stratego Group śledzi wszelkie zmiany na rynku dofinansowań unijnych oraz krajowych. Obserwuj nasz profil na platformie Facebook, aby być na bieżąco!

Related Posts
Leave a Reply